محمدحسن سليمپورجغنابمحمدحسن سليمپورجغناب، تا این لحظه 5 سال و 2 روز سن دارد
حسام بخشي -جغنابحسام بخشي -جغناب، تا این لحظه 10 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد
احسان بخشي - جغناباحسان بخشي - جغناب، تا این لحظه 13 سال و 5 ماه و 1 روز سن دارد
سينا مولائي - جغنابسينا مولائي - جغناب، تا این لحظه 7 سال و 10 ماه و 8 روز سن دارد
امير عباس مولائيامير عباس مولائي، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 1 روز سن دارد
سپيده بخشي جغنابسپيده بخشي جغناب، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه و 1 روز سن دارد
زينب بيراميزينب بيرامي، تا این لحظه 8 سال و 7 ماه و 26 روز سن دارد
اميررضا بختيارياميررضا بختياري، تا این لحظه 10 سال و 9 روز سن دارد
فاطمه بخشي فاطمه بخشي ، تا این لحظه 32 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
محمدحسين بخشي :علي محمدحسين بخشي :علي ، تا این لحظه 3 سال و 5 ماه و 6 روز سن دارد
محمدسبحان سليم پورمحمدسبحان سليم پور، تا این لحظه 5 سال و 3 ماه و 20 روز سن دارد
زهرا نوري مزهرا نوري م، تا این لحظه 10 سال و 20 روز سن دارد
اميرمحمد  نوري ماميرمحمد نوري م، تا این لحظه 3 سال و 20 روز سن دارد
مهرآوه بخشيمهرآوه بخشي، تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 18 روز سن دارد
ابوالفضل نوري اوابوالفضل نوري او، تا این لحظه 9 سال و 21 روز سن دارد
زهرا نوري اوزهرا نوري او، تا این لحظه 5 سال و 21 روز سن دارد
غزل عباسيغزل عباسي، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 20 روز سن دارد
رقيه بخشي حرقيه بخشي ح، تا این لحظه 10 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
محمد مهدي/ امينمحمد مهدي/ امين، تا این لحظه 7 سال و 9 ماه و 5 روز سن دارد
اينازرجب زادهاينازرجب زاده، تا این لحظه 9 سال و 3 ماه و 14 روز سن دارد
علي اصغربيراميعلي اصغربيرامي، تا این لحظه 6 سال و 11 ماه و 14 روز سن دارد
علي اكبربيراميعلي اكبربيرامي، تا این لحظه 2 سال و 10 ماه و 14 روز سن دارد
ابولفضل عظيميابولفضل عظيمي، تا این لحظه 7 سال و 6 ماه سن دارد
عباس عظيميعباس عظيمي، تا این لحظه 3 سال و 3 ماه و 16 روز سن دارد
زينب عظيمي زينب عظيمي ، تا این لحظه 7 سال و 7 ماه و 5 روز سن دارد
علي اكبرعظيميعلي اكبرعظيمي، تا این لحظه 3 سال و 5 روز سن دارد
محمدطاهامحمدطاها، تا این لحظه 9 سال و 8 ماه و 15 روز سن دارد
رقيه عظيميرقيه عظيمي، تا این لحظه 5 سال و 11 ماه و 23 روز سن دارد
بهاره بخشيبهاره بخشي، تا این لحظه 9 سال و 8 ماه و 26 روز سن دارد
محمدحسين بخشيمحمدحسين بخشي، تا این لحظه 6 سال و 5 ماه و 1 روز سن دارد
محمدجواد بخشيمحمدجواد بخشي، تا این لحظه 4 سال و 19 روز سن دارد
مهدي بيرامي مهدي بيرامي ، تا این لحظه 3 سال و 7 ماه و 7 روز سن دارد
زهرا نوري انوزهرا نوري انو، تا این لحظه 9 سال و 9 ماه و 21 روز سن دارد
مبينا عليپورمبينا عليپور، تا این لحظه 8 سال و 11 ماه و 28 روز سن دارد
عليرضا عليپور/ رعليرضا عليپور/ ر، تا این لحظه 4 سال و 6 ماه و 18 روز سن دارد
نرگس نوري /عنرگس نوري /ع، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 18 روز سن دارد
نازنين زهرانازنين زهرا، تا این لحظه 2 سال و 6 ماه و 19 روز سن دارد
ليلا علياريليلا علياري، تا این لحظه 9 سال و 6 ماه و 2 روز سن دارد
زهرا علي ياريزهرا علي ياري، تا این لحظه 4 سال و 3 ماه و 12 روز سن دارد
مريم بهاريمريم بهاري، تا این لحظه 4 سال و 6 ماه و 17 روز سن دارد
رقيه بيراميرقيه بيرامي، تا این لحظه 7 سال و 5 ماه و 1 روز سن دارد
زهرا بهاريزهرا بهاري، تا این لحظه 4 سال و 7 ماه و 14 روز سن دارد
حسن بهاريحسن بهاري، تا این لحظه 9 سال و 8 ماه و 21 روز سن دارد
اميرحسين مهرياميرحسين مهري، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 29 روز سن دارد
امير مهدي بيراميامير مهدي بيرامي، تا این لحظه 10 سال و 5 ماه و 6 روز سن دارد
زهرا مهري زهرا مهري ، تا این لحظه 4 سال و 6 ماه و 21 روز سن دارد
سحربيرامي سحربيرامي ، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 24 روز سن دارد
زهرا بيراميزهرا بيرامي، تا این لحظه 11 سال و 3 ماه و 21 روز سن دارد
علي اكبر عليپورعلي اكبر عليپور، تا این لحظه 4 سال و 7 ماه و 14 روز سن دارد
ابوالفضل قادريابوالفضل قادري، تا این لحظه 7 سال و 5 ماه و 1 روز سن دارد
ابوالفضل جعفريابوالفضل جعفري، تا این لحظه 5 سال و 8 ماه و 13 روز سن دارد
محمدعليپوراومحمدعليپوراو، تا این لحظه 10 سال و 8 ماه و 9 روز سن دارد
فاطمه عليپوراوفاطمه عليپوراو، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه سن دارد
علي قنبريعلي قنبري، تا این لحظه 9 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد
نفيسه بيرامينفيسه بيرامي، تا این لحظه 10 سال و 6 ماه سن دارد

بچه هاي جغناب